0
از 0 رای
عکاسی و رسانه ( نگاهی به تحولات عکاسی مطبوعاتی)
درباره کتاب:

هميشـه شـکاف عميقـی ميـان عکاسـی خبـری و عکاسـی هنـری وجـود داشـته اسـت. رسـانه، برخـلاف هنر بـا واقعيت و آنچـه رخ داده سـروكار دارد. هـر چنـد كـه ابزارهـای دیجيتال و نرم افزارهـای ویرایـش باعـث شـده كـه مرزهـای حقيقـت نسـبت بـه هميشـه مبهم تـر و اسـتانداردهای این حرفه نسـبت بـه قبـل ضعيف تـر شـوند. امـا ایـن حرفـه، مجبـور اسـت بـه حقيقـت احتـرام بگـذارد و از دسـتکاری آن بـرای جذاب تـر شـدن اجتنـاب كند. حقيقـت بـه انـدازه كافـی قدرتمنـد هسـت كـه نيـازی بـه نيرنـگ و حيلـه نداشـته باشـد. چالـش مـا دسـتکاری حقيقـت نيسـت، بلکـه ثبـت حقيقت همراه بـا خلاقيت و صداقت اسـت.


قیمت اصلی: 160,000 تومان
تخفیف: 16,000 تومان
قیمت: 144,000 تومان
+
-
موجودی: موجود در انبار
  • کتاب پرگار
  • رقعی
شناسنامه:
عنوان کتاب:عکاسی و رسانه ( نگاهی به تحولات عکاسی مطبوعاتی)
نام نویسنده:علی حسن پور
سال نشر:1400
اندازه:رقعی
تعداد صفحات:208
نوبت چاپ:اول
شابک:9786226624169