0
از 0 رای
راهنمای عکاسان خیابانی
درباره کتاب:

«عکاســی را می تــوان تــا حــدودی آمــوزش داد، به ویــژه آن بخشــی کــه بــه تکنیــک عکــس می پــردازد. مــوارد و توانمندی هــای دیگــر بایــد از عــکاس نشــئت بگیــرد.» این کتــاب در مــورد مشــاهده و شــناخت فراینــدی اســت کــه بــه موجــب آن عکس هــای خیابانــی بــه وجــود می آیــد. شــما نمی توانیــد شــانس را آمــوزش دهیــد، نمی توانیــد اشــتیاق بــه عکاســی خیابانــی را آمــوزش دهیــد، امــا اگــر از قبــل انگیــزه ای در فــرد وجــود داشــته باشــد ممکــن اســت ایــن کتــاب رونــد پیــش رو را روشــن کــرده یــا حتــی بــه آن ســرعت بخشــد. کتاب راهنمای عکاسان خیابانی با دستورالعمل‌های الهام‌بخش به شما کمک می‌کند لحظه‌های عالی جریان زندگی شهری را ثبت کنید. نویسنده کتاب، با بیست آموزش پروژه محورِ ساده در موضوعاتی مانند توالی، سایه‌ها و اشیاء و همچنین پروفایل‌های مصور بیست عکاس معتبر بین المللی گردشی عکاسانه و فوق العاده برای عکاسان خیابانی مشتاق و علاقه‌مند فراهم می‌آورد. ویرایش جدید و ترجمه شده کتاب، آثار قابل توجه و درخشان هنرمندان نوظهور در صحنه عکاسی خیابانی و توصیه‌های به روز در مورد اینستاگرام را به تصویر می‌کشد.


قیمت اصلی: 195,000 تومان
تخفیف: 39,000 تومان
قیمت: 156,000 تومان
+
-
موجودی: موجود در انبار
  • کتاب پرگار
  • رقعی
شناسنامه:
عنوان کتاب:راهنمای عکاسان خیابانی
نام نویسنده:دیوید گیبسون
سال نشر:1401
اندازه:رقعی
تعداد صفحات:312
نوبت چاپ:اول
شابک:978622624244