0
از 0 رای
عکاسی به مثابه تئاتر قدرت
درباره کتاب:

تمامیــت کتــاب در راســتای امــکان تولیــد دانــش دربــارۀ عکاســی اســت. عکاســی رســانه‌ای اســت کــه بیــش از هــر هنــر دیگــری نقــش رســانه‌ای دارد و افزون‌تــر از هــر هنــر دیگــری بــا واقعیــت مــادی جهــان آمیختــه اســت. آمیختگــی عکاســی بــا جهــان مــادی ســبب شــده اســت هســتی عکاســی بــا قــدرت پیونــد بخــورد؛ حــال ایــن قــدرت یــا در دســت شــهروند اســت یــا در دســت حکومــت. کتــاب بــه چهــار بخــش تقســیم شــده اســت. بخــش ابتدایــی، کــه دربردارنــدۀ هــدف اصلــی کتــاب اســت، «عکاســی در راه وطــن عالــی اســلامی» نــام دارد. وطــن عالــی اســلامی همــان وضعیــت اجتماعــی‌ای اســت کــه ایدئــال اکثریــت انقلابی‌هــا بــرای بــه ثمــر رســاندن انقــلاب 57 بــود کــه ســپس در دهــۀ شــصت بنــای تولیــد سیاســت و فرهنــگ بــر آن گذاشــته شــد. در ایــن بخــش، هــدفْ شــناخت کارکــرد تنیدگــیِ آن ماشــینی اســت کــه اجــزای آن سیاســت، تاریــخ، انقــلاب، جنــگ، عکاســی و فرهنــگ بصــری اســت.


قیمت اصلی: 210,000 تومان
تخفیف: 21,000 تومان
قیمت: 189,000 تومان
+
-
موجودی: موجود در انبار
  • کتاب پرگار
  • رقعی
شناسنامه:
عنوان کتاب:عکاسی به مثابه تئاتر قدرت
نام نویسنده:حامد طاهری کیا
سال نشر:1402
اندازه:رقعی
تعداد صفحات:160
نوبت چاپ:اول
شابک:9786005759778